Tietosuojaseloste

1.6.2019

Micro Aided Design Oy:n tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Micro Aided Design Oy
Y-tunnus: 2959032-3
Osoite: Annankatu 25 hsto 61, 00100 Helsinki
Puhelin: 020 741 9700 (vaihde)
Sähköposti: mad@mad.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Wongrit Virolainen

3. Rekisterin nimi

Micro Aided Design Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Micro Aided Design Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, palvelujen toteuttaminen, asiakastapahtumien ja koulutusten järjestäminen, markkinointi, uusasiakashankinta ja liiketoiminnan kehittäminen.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja oikeuttettun etuun.

6. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteröidyn edut ja oikeudet on huolellisesti arvioitu.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoitteet)
• henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
• tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen
• tieto uutiskirjeiden tilauksista
• suoramarkkinointikielto

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• Micro Aided Design Oy:n myymien ohjelmistojen kokeiluversioiden lataamisen kautta.

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Micro Aided Design Oy:n ulkopuolelle. Tietoja saatetaan siirtää tai luovuttaa M.A.D.in kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun). Osa henkilötietojen käsittelystä tapahtuu ulkoistetuissa järjestelmissä. Yhteistyökoulutuksissa rekisteritietoja voidaan myös siirtää koulutuskumppanille.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Siirrettävä tieto liittyy sähköpostimarkkinointiin.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Asiakirjat (esim. kirjanpitoaineistoon liittyvät) säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukituissa tiloissa.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista. Rekisterin henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakas- ja sopimussuhteen keston ajan. Rekisteristä poistetaan säännöllisesti vanhentuneita tietoja.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Oikeus tietojen poistamiseen (kun käsittelyperuste on suostumus tai lakiperustetta säilytykselle ei ole)
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
• Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi tai muu oikeutetun edun perusteella tapahtunut käsittely)
• Oikeus peruuttaa suostumus
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
• Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Sivustomme käyttää evästeitä